Poświadczanie własnoręczności podpisu

Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym to jedna z form szczególnych dokumentu wymagana m. in. dla: niektórych pełnomocnictw, umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, wzorów podpisów członków organów osób prawnych (spółek, fundacji).

Podobnie jak i przy innych czynnościach notarialnych osoba składająca podpis przedstawia dowód osobisty lub paszport, potwierdzający jej tożsamość. Podpis składa się w obecności notariusza. Podpis może być złożony wcześniej. Wtedy osoba podpisana na dokumencie powinna uznać przed notariuszem własnoręczność swojego podpisu, co notariusz zaznacza w treści tzw. „klauzuli poświadczeniowej”. Poświadczenie własnoręczności podpisu zawiera:

  • datę i miejsce jego sporządzenia,
  • oznaczenie kancelarii,
  • podpis notariusza,
  • pieczęć notariusza.

Fakultatywnie poświadczenie może zawierać godzinę i minutę dokonania czynności notarialnej.

Opłaty związane z poświadczaniem własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu podlega opłacie notarialnej w wysokości:

  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł + 23% podatek VAT,
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł + 23% podatek VAT (za jeden podpis).