Opłata sądowa jest uregulowana ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity:  Dz.U. z 2014 roku, poz. 1025) – artykuły 42 i następne ustawy. Opłaty sądowe kształtują się w sposób następujący:

 1. 200 zł – od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteka, służebność, użytkowanie);
 2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł;
 3. 150 zł – od wniosku o:
  1. wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności;
  2. wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
  3. wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 hektarów;
  4. wpis praw osobistych i roszczeń;
  5. wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (hipoteki, służebności, użytkowania);
 4. stałą opłatę w kwocie 60 zł pobiera się od wniosku o:
  1. założenie księgi wieczystej;
  2. połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
  3. odłączenie nieruchomości lub jej części;
  4. sprostowanie działu I-O;
  5. wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  6. dokonanie innych wpisów.