Doręczanie oświadczeń

Ta czynność notarialna polega na doręczeniu przez notariusza, na żądanie strony, stronie przeciwnej pisemnego oświadczenia, które może rodzić skutki prawne. Treść oświadczenia można: wnieść ustnie do protokołu, przesłać drogą pocztową lub wręczyć osobiście notariuszowi. Notariusz ocenia treść oświadczenia oraz czy wywołuje ono skutki prawne. Doręczenie następuje przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczących doręczania pism procesowych. Notariusz lub zatrudniony w kancelarii pracownik doręcza oświadczenie we wskazane przez stronę miejsce. Na żądanie strony doręczenie oświadczenia można również przesłać listem poleconym.

Potwierdzeniem doręczenia jest protokół spisany przez notariusza. Gdy strona przeciwna poda ustnie odpowiedź do protokołu lub udzieli pisemnej odpowiedzi i oświadczy, że podpisze protokół, notariusz zamieszcza odpowiedź w protokole. Notariusz wydaje poświadczenie doręczenia oświadczenia, w którym zamieszcza odpowiedź, jeżeli była udzielona w sposób wyżej opisany.

W codziennej praktyce doręczanie oświadczeń może być wykorzystywane m. in. przy wzywaniu dłużnika do zapłaty.

Opłaty za doręczenie

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł + 23% VAT.