Maksymalne wynagrodzenie za czynności dokonywane przez notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca roku 2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz 237). Wszystkie wymienione niżej opłaty określają wynagrodzenie netto notariusza. Do taksy notarialnej należy doliczyć podatek VAT – według obowiązującej stawki (obecnie 23%).

Maksymalna kwota taksy notarialnej ustalana jest co do zasady od wartości przedmiotu czynności notarialnej:

do kwoty 3.000 zł maksymalnie 100 zł
powyżej 3.000 zł do 10.000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nie więcej niż 7 500 zł

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

– umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu 50% stawki
– umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej 50% stawki
– umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 50% stawki
– umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny 50% stawki
– umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 50% stawki
– umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka) 50% stawki
– umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591) 50% stawki
– umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia roku 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych 50% stawki
– umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową 50% stawki
– umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia roku 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych 50% stawki
– ustanowienie hipoteki, z wyłączeniem przypadku ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą 50% stawki
– przebieg licytacji lub przetargu 50% stawki
– przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej 50% stawki
– umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca roku 1994  o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r Nr 141, poz. 1492) 50% stawki
– umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca roku 1983  o podatku od spadku i darowizn 50% stawki
– umowę deweloperską 50% stawki
– umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej 50% stawki
– umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca roku 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) 50% stawki
– umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej 50% stawki
– umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego 50% stawki

Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

– ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą 25% stawki
– losowanie nagrody 25% stawki
– potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym 25% stawki

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

– oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce 10% stawki
– oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut 10% stawki

W poniższych przypadkach maks. stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

– testament 50 zł
– testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku- testament zawierający zapis windykacyjny 150 zł200 zł
– odwołanie testamentu 30 zł
– oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł
– majątkowa umowa małżeńska 400 zł
– pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30 zł
– pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności 100 zł
– zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 80 zł
– zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić 60 zł

Sporządzenie:

–  wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu 6 zł za każdą stronę
– zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu 30 zł
– protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 zł
– protokołu dziedziczenia 100 zł
– aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne 50 zł
– sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750 zł
– protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy 1.100 zł
– protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300 zł
– protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie 50 zł
– protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród 100 zł
– innego protokołu 200 zł

Poświadczenie:

– zgodności odpisu z okazanym dokumentem 6 zł za każdą stronę
– czasu okazania dokumentu 6 zł za każdą stronę
– pozostawania osoby w określonym miejscu 30 zł
– poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 5 zł
– poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu 30 zł
– własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną 10% stawki wg. zasady ogólnej, jednak nie więcej niż 300 zł
– własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na pełnomocnictwach i innych dokumentach 20 zł