Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów

Do czynności notarialnych zalicza się również sporządzanie wypisów aktu notarialnego oraz odpisów lub wyciągów z innych dokumentów notarialnych. Wypis jest dosłownym powtórzeniem oryginału, nie zawiera jednak poprawek dokonanych na oryginale. Odpis odzwierciedla całą treść oryginału, zaś wyciąg tylko jego część. Notarialnie poświadczony wypis, odpis lub wyciąg ma moc prawną oryginału, zgodnie z art. 109 w związku z art. 112 § 1 ustawy z dnia 14 lutego roku 1991 – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 164 ze zm.).

Notariusz może wydać wypis aktu notarialnego:

  • stronom aktu notarialnego,
  • osobom, dla których zastrzeżono w akcie notarialnym prawo otrzymania wypisu,
  • następcom prawnym wskazanych wyżej osób,
  • innym osobom – po wyrażeniu zgody przez strony aktu notarialnego lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu okręgowego. Sąd orzeka w tym przedmiocie w trybie postępowania nieprocesowego, po wysłuchaniu stron aktu notarialnego, jeżeli stawią się na wezwanie. Postanowienie sądu okręgowego nie podlega zaskarżeniu.

Zgodnie z art. 110 § 3 powołanej wyżej ustawy – Prawo o notariacie, w nagłówku wypisu zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje go pieczęcią. Jeżeli wypis ma więcej niż jeden arkusz musi być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią.

Do wydawania wyciągów i odpisów stosuje się te same zasady co przy wydawaniu wypisów.

W przypadkach przewidzianych w ustawach, notariusz przesyła informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisach sądom i innym organom państwowym.

Opłaty związane ze sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę + 23 % podatku VAT (szczegóły w zakładce “taksa notarialna“).